Hydroquip

About Us

Menu

COMPANY BUSINESS

กลุ่มบริษัทเป็นผู้นำเข้า และจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบรถบรรทุก โดยกลุ่มบริษัทจำหน่ายสินค้าประเภทใกล้เคียงกัน ในเน้นประเภทสินค้าที่แตกต่างกันตามประเภทของลูกค้าแตกต่างกันของแต่ละบริษัท

 1. บริษัท ไฮโดรควิพ จำกัด (มหาชน) – ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท
 2. บริษัท ทรานสมาร์ท จำกัด – ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
 3. บริษัท วีที แอสเซมบลีย์ จำกัด – ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

COMPANY HISTORY

บริษัท ไฮโดรควิพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ทรานสมาร์ท จำกัด ถูกก่อตั้งโดยนายณรงค์ศักดิ์ ทั่งทอง ในปี 2543 จากประสบการณ์การการทำงานของนายณรงค์ศักดิ์ ทั่งทอง ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มากกว่า 10 ปี จึงเล็งเห็นโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ตามการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคม รวมถึงการขยายภาคการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะต้องมีการลงทุนในรถบรรทุกเพื่อเพิ่มจำนวนรถบรรทุกให้เพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นของการขยายตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงการเพิ่มเทคโนโลยีของอุปกรณ์ในรถบรรทุกให้มีความทันสมัย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของรถบรรทุกให้สูงขึ้น สามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าระหว่างการขนส่งให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น

บริษัทเริ่มต้นจากการนำเข้าอุปกรณ์วัด (Data Logger) และบันทึกอุณหภูมิสำหรับรถบรรทุก (Temperature Recorder) เพื่อจัดจำหน่ายให้ผู้ประกอบการด้านการขนส่งเอกชน สามารถเก็บข้อมูลระหว่างการขนส่ง ทั้งข้อมูลความเร็วรถ อุณหภูมิห้องเย็น เป็นต้น เพื่อช่วยเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการ สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าที่รับจ้างขนส่งให้อยู่ในสภาพที่ดีระหว่างการขนส่ง และสามารถแก้ไขปัญหาอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มมาตรฐานในธุรกิจการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเป็นจุดเริ่มต้นที่บริษัทฯ ได้เป็นที่รู้จักให้ฐานะผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรถบรรทุก และได้นำเข้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรถบรรทุกประเภทอื่นในเวลาต่อมา

จากการที่บริษัทสร้างสมประสบการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์รถบรรทุกจนกระทั่งเป็นผู้รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการรถบรรทุกในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐบาล ทำให้ต่อมาบริษัทได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตอุปกรณ์รถบรรทุกแนวหน้าระดับโลกให้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าจากหลากหลายผู้ผลิตทั่วโลก เช่น เครนยี่ห้อ FASSI ปั๊มไฮดรอลิคยี่ห้อ Hydrocar จากผู้ผลิตสัญชาติอิตาลี ลิฟท์ท้ายรถบรรทุกยี่ห้อ Palfinger ระบบช่วงล่างและระบบกันสะเทือนยี่ห้อ Gigant จากผู้ผลิตสัญชาติเยอรมัน รถกระเช้าไฟฟ้ายี่ห้อ ETI รอกไฟฟ้ายี่ห้อ Ramsey จากผู้ผลิตสัญชาติอเมริกา ระบบทำความเย็นสำหรับรถห้องเย็นยี่ห้อ Dongin จากผู้ผลิตสัญชาติเกาหลี เป็นต้น โดยผู้ผลิตดังกล่าวได้แต่งตั้งบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยและภูมิภาคในบางกลุ่มสินค้า ทั้งแบบให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive) และแบบไม่จำกัดสิทธิ (Non-exclusive) โดยถึงแม้บริษัทจะไม่ได้เป็นผู้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว แต่ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าหลักของกลุ่มผู้ผลิตดังกล่าวในประเทศไทย

ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบรถบรรทุกได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมทั้ง เครน ลิฟท์ท้าย ช่วงล่างและระบบกันสะเทือน ระบบเบรค ABS ระบบทำความเย็น ตู้คอนเทนเนอร์บนรถบรรทุก ระบบ GPS รวมถึงสินค้าขนาดเล็ก เช่น มานพลาสติก เทปสะท้อนแสง และไฟ LED เป็นต้น นอกจากการเป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์รถบรรทุกที่หลากหลาย บริษัทยังเป็นผู้จำหน่ายรถบรรทุก หรือยานยนต์เฉพาะทาง ให้ทั้งแก่ภาคเอกชน และภาครัฐ ตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งบริษัทสามารถให้บริการได้เป็นอย่างดี จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่หลากหลาย
เพื่อต่อยอดสินค้าและบริการที่บริษัทได้เริ่มจำหน่ายยานยนต์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะให้แก่ภาครัฐ ในปี 2559 บริษัท วีที แอสเซมบลีย์ จำกัด ได้ถูกก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่บนพื้นที่ 11 ไร่ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อขยายบริการโดยใช้เป็นพื้นที่โรงงานในการประกอบยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ สร้าง ซ่อม ดัดแปลง ตัวถังยานยนต์ เครื่องจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานของกลุ่มบริษัท และขยายการให้บริการไปยังองค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารงานส่วนจังหวัด องค์การบริหารงานส่วนตำบล ซึ่งมีความต้องการยานยนต์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น รถขยะ รถดับเพลิง รถกระเช้า เป็นต้น

VISION & MISSION

 • Vision – We are driven for leading Material Handling & Logistic Equipments Supply industry of South East  Asia.
 •  Mission – ลูกค้าพอใจ ฉับไว้บริการ ส่งมอบงานตรงเวลา รักษาซึ่งมาตรฐานของสินค้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

CORE VALUE

 • Quality Excellence – มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการสร้างผลงาน และบริการที่ดีที่สุด
 • Customer Focus – มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้า เข้าใจในความคาดหวังและความต้องการ พร้อมตอบสนองทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
 • Integrity – ยึดความเป็นธรรม โปร่งใส เป็นมืออาชีพ ในการสร้างความเชื่อมั่น โดปฏิบัติงานให้ถูกต้องที่ลูกค้าต้องการ
 • Teamwork – ทำงานเป็นทีม

Message from MD.

บริษัท ไฮโดรควิพ จำกัด มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ พัฒนาการให้บริการที่ดี และมีคุณภาพให้กับลูกค้า ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดมั่นในหลักของการปฏิบัติตนเองที่ดีตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี

จริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นสิ่งสาคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดทำจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) สำหรับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือการดำเนินกิจการของพนักงานทุกคนในบริษัท เพื่อที่จะเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับการทำงานของพนักงานทุกคน และป้องกันการกระทำเหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นผลเสียต่อการดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัท ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตต่อไป

พนักงานทุกคนจึงต้องให้ความสำคัญที่จะต้องศึกษา เข้าใจ และรับทราบแนวปฏิบัติจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อประโยชน์ของตนเอง บริษัท และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัททุกฝ่าย

Management Team

– COMING SOON –

บริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์และบริการหลักได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

อุปกรณ์ประกอบยานยนต์

บริษัทเป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์ประกอบยานยนต์จากผู้ผลิตชั้นนำที่หลากหลายตามแต่คุณภาพและชื่อเสียงของผู้ผลิตในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทั้งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวจากผู้ผลิต (Exclusive Agent) และแบบที่บริษัทได้เป็นตัวแทนแบบไม่ได้ทำสัญญาไม่เฉพาะเจาะจง (non-exclusive) แต่กลุ่มบริษัทมีประวัติการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนาน โดยสามารถแจกแจงผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทได้ดังนี้

1. ลิฟท์ท้าย

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายลิฟท์ท้ายยี่ห้อ “PALFINGER”เป็นลิฟท์ท้ายหรือฝาท้ายไฮดรอลิคเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งท้ายรถกระบะหรือรถบรรทุกเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากพื้นที่ต่างระดับ ตัวอย่างการใช้งาน เช่น การเคลื่อนย้ายสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าโดยใช้ลิฟท์ท้ายเพื่อยกสินค้าขึ้นบรรจุบนรถบรรทุก และการเคลื่อนย้ายสินค้าลงจากรถบรรทุกโดยลิฟท์ท้ายเพื่อการขนย้ายไปยังร้านค้าปลีก ลิฟท์ท้ายแบ่งเป็น 3 ลักษณะได้แก่ 1) แบบพับเก็บใต้ท้องรถ 2) แบบพับเก็บท้ายรถ และ 3) แบบเลื่อนจากใต้ท้องรถ โดยจะมีลักษณะการใช้งานที่คล้ายกันแต่จะแตกต่างกันที่ความเหมาะสมกับพื้นที่ในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่อาจต้องการลักษณะของลิฟท์ท้ายที่แตกต่างกันโดยยี่ห้อ “PALFINGER” เป็นสินค้าผู้ผลิตสัญชาติเยอรมันซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก จุดเด่นของ PALFINGER คือ ความแข็งแรง ทนทาน และการใช้วงจรไฟฟ้าแบบโซลิดสเตต (Solid-state) ทำให้การตอบสนองในการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีความทนทานกว่าระบบจักรกลทั่วไป

2. เครน

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครนยี่ห้อ “FASSI” จากผู้ผลิตสัญชาติอิตาลีซึ่งมีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของโลก จุดเด่นของเครนที่บริษัทเป็นต้นแทนจำหน่ายนั้น คือ เครนสามารถพับได้ 3 ท่อน ซึ่งทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายกว่าเครนที่ใช้อยู่ทั่วไปซึ่งมี 2 ท่อน และมีความยืดหยุ่นเนื่องจากสามารถหมุนได้ 360 องศา โดยบริษัทนำเข้าเครน 3 ขนาดซึ่งขึ้นอยู่กับน้ำหนัก และความยาวที่ลูกค้าต้องการในการใช้งาน เครนขนาดใหญ่สามารถยกของได้ 37.50 – 137.60 ตันต่อเมตร เครนขนาดกลางสามารถยกของได้ 13.05 – 34.15 ตันต่อเมตร และเครนขนาดเล็กสามารถยกของได้ 1.10 – 12.25 ตันต่อเมตร บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการจัดจำหน่ายเครนอเนกประสงค์ เนื่องจากหน่วยงานราชการใช้เครนแบบเก่า (Stick boom) ซึ่งใช้งานได้ไม่สะดวกและยังมีความเสี่ยงทางด้านกฎหมายเนื่องจากปลายของเครนแบบทั่วไปมักจะยืดออกมาเลยหน้ารถ รถติดเครนของบริษัทสามารถใช้ในงานยกของขนาดเล็กจนถึงงานขนาดใหญ่ งานซ่อมแซมทั่วไป รวมไปถึงการติดตั้งกระเช้าเพิ่มเติมเพื่อใช้ในงานเปลี่ยนหลอดไฟตามท้องถนน ส่วนใหญ่ผู้ใช้เครน คือ หน่วยงานราชการซึ่งสั่งซื้อรถพร้อมติดเครนเพื่อความพร้อมในการใช้งาน ดังนั้นบริษัทจึงมีการจำหน่ายเครนให้แก่เอกชนที่รับงานประกอบยานยนต์ให้แก่หน่วยงานราชการ

3. กระเช้า

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครนกระเช้ายี่ห้อ “ETI” เป็นกระเช้าที่ถูกติดตั้งพร้อมกับระบบไฮดรอลิคในการยกกระเช้าขึ้นเพื่อการใช้งาน โดยปกติจะใช้ในงานเปลี่ยนหลอดไฟข้างทางสาธารณะ ซึ่งกระเช้าดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นฉนวนในการป้องกันกระแสไฟฟ้าผ่านตามอุปกรณ์ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของผู้ใช้งาน “ETI” เป็นตราสินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผ่านคุณสมบัติในการใช้งานของงานการไฟฟ้าของประเทศไทย เนื่องจากการไฟฟ้าของบริษัทไทยอ้างอิงมาตรฐานจากสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (“American National Standards Institute” หรือ “ANSI”) ทำให้ตราสินค้าจากยุโรปซึ่งไม่ได้ดัดแปลงรถกระเช้ามาโดยเฉพาะ ไม่สามารถแข่งขันงานด้านไฟฟ้าที่ไม่ใช่แรงต่ำในประเทศไทยได้ อย่างไรก็ตามบริษัทมีสินค้ากระเช้ายี่ห้อ “SOCAGE” จากผู้ผลิตสัญชาติอิตาลี ซึ่งจะเหมาะกับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับงานไฟแรงต่ำ

4. แอร์/เครื่องทำความเย็น

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องทำความเย็นยี่ห้อ “DONGIN” จากผู้ผลิตสัญชาติเกาหลี แอร์หรือเครื่องทำความเย็นจะถูกติดตั้งบนตู้บรรทุกสินค้าชนิดเย็นและชนิดแช่แข็ง เพื่อใช้ในการรักษาสภาพของสินค้าที่มีความจำเป็นในการควบคุมอุณหภูมิ แอร์หรือเครื่องทำความเย็นตราสินค้า DONGIN ซึ่งเป็นตราสินค้าอันดับต้นๆ จากประเทศเกาหลี เครื่องทำความเย็น DONGIN เป็นสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม สามารถรายงานผลทดสอบการควบคุมอุณหภูมิโดยเครื่องทำความเย็นจะมีตัวควบคุมอุณหภูมิ 3 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วง 18 – 20 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะสำหรับงานขนส่งสินค้าที่รักษาคุณภาพในอุณหภูมิที่ต่ำหว่าอุณหภูมิห้อง เช่น ขนม และไข่ไก่ เป็นต้น 2) ช่วง 0 – 4 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าประเภท นม เนื้อสัตว์ เป็นต้น 3) ช่วง 25 – 28 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าประเภท ไอศกรีม เป็นต้น

5. เกียร์ส่งกำลัง (PTO) / ปั๊มไฮโดรลิค / ปั้มแรงดันสูง

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเกียร์ส่งกำลัง (PTO) ปั๊มไฮโดรลิค ปั๊มแรงดันสูง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของ “INTERPUMP GROUP” ยี่ห้อ “INTERPUMP” และ “PRATTISOLI” ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักในการผสานกลไกของเครื่องยนต์รถบรรทุกกับระบบไฮดรอลิคที่ถูกติดตั้งบนรถบรรทุก บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงรายเดียวจาก INTERPUMP ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยจุดเด่นของเกียร์ส่งกำลัง (PTO) และปั๊มไฮดรอลิค คือสามารถต่อตรงกับเกียร์ส่งกำลังโดยไม่ต้องใช้เพลาในการขับเคลื่อน ทำให้ไม่มีฝุ่นหรือโคลนเข้าไปติดเกียร์ฝากและปั๊มไฮโดรลิคดังกล่าว ช่วยลดความชำรุดของเพลาเพื่อยืดอายุการใช้งานของรถบรรทุกให้นานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปั๊มแรงดันสูงที่สามรารถนำไปใช้กับงานหลากหลายประเภท

6. ช่วงล่างและระบบเบรก

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายช่วงล่างและระบบเบรกยี่ห้อ “GIGANT” และ “WABCO” เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับรถทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถบรรทุกและกระบะที่รับน้ำหนักมากไม่ว่าจะเป็นการขนส่งโดยบรรจุสินค้าใส่ในตู้บรรทุกสินค้าหรือการใส่เครนชนิดต่างๆ ระบบเบรค Anti-Lock Braking System (ABS) เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นระบบเบรคที่มีประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัย โดยสามารถป้องกันการเบรคจนล้อรถล๊อกและหยุดหมุน ซึ่งจะทำให้คนขับไม่สามารถควบคุมรถได้ จากการตรวจจับอัตราการหมุนของเฟือง

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายกล่อง ECU เซนเซอร์หรือระบบวาร์ลยี่ห้อ “WABCO” ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ในส่วนของช่วงล่างนั้นจะมีเพลา แหนบ และถุงลมเป็นส่วนประกอบหลัก โดยบริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียวของยี่ห้อ “GIGANT” ซึ่งเป็นตราสินค้าจากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นระบบเพลาพิเศษที่มีคุณภาพสูง บริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับช่วงล่างอีก เช่น ถุงลมสำหรับรถบรรทุก โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้า “WHEELS INDEA” จากประเทศอินเดียเพื่อใช้คุมสมดุลของรถบรรทุกไม่ให้น้ำหนักถ่ายเทไปทางใดทางหนึ่งและยังช่วยลดอุบัติเหตุขณะขับเคลื่อน ตัวแทนจำหน่ายเพลาสำหรับรถบรรทุกตราสินค้า “FUWA” จากประเทศจีนซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ในเรื่องของเพลามาตรฐานและราคาที่ไม่สูงจนเกินไปทำให้บริษัทสามารถแข่งขันทางด้านราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ตู้บรรทุกสินค้า

 • (ก) ตู้บรรทุกสินค้าชนิดแห้ง – เป็นตู้บรรทุกสินค้าประเภททั่วไป บริษัทนำเข้าชิ้นส่วนตู้บรรทุกจากบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียมาประกอบและติดตั้ง โดยลักษณะของชิ้นส่วนตู้บรรทุกจะเป็นผนังวัสดุผสม (Composite) โดยมีรังผึ้งกันกระแทก (Honeycomb) อยู่ระหว่างผนังทั้ง 2 ด้าน ทำให้ผนังตู้บรรทุกมีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูง
 • (ข) ตู้บรรทุกสินค้าชนิดเย็น – แตกต่างจากตู้บรรทุกสินค้าชนิดแห้งในส่วนฉนวนรักษาอุณหภูมิระหว่างผนังตู้บรรทุกซึ่งมีหนากว่า Honeycomb โดยความหนาของฉนวนจะขึ้นอยู่กับสินค้าที่ต้องการบรรทุก ตู้บรรทุกสินค้าชนิดเย็นใช้สำหรับสินค้าที่ต้องรักษาอุณหภูมิระหว่าง 0 – 4 องศา เพื่อการขนย้ายสินค้าไปยังห้องเย็นของจุดหมายปลายทาง เช่น เนื้อสัตว์ หรือนม เป็นต้น
 • (ค) ตู้บรรทุกสินค้าชนิดแช่แข็ง – เป็นตู้บรรทุกที่มีความหนาของฉนวนรักษาอุณหภูมิสูง โดยสามารถรักษาอุณหภูมิได้ถึง25 – 28 องศาเซลเซียส ใช้ในการขนสินค้าประเภทไอศกรีม เป็นต้น

8. จีพีเอส (GPS)

ระบบ GPS ของบริษัทย่อยเป็นการร่วมมือกับบริษัท ONELINK โดยบริษัทย่อยนั้นเป็นตัวแทนจำหน่าย ในปัจจุบันระบบ GPS นั้นจะรวมไปถึงระบบติดตาม (Tracking) ซึ่งสามารถพัฒนาตามสิ่งที่ลูกค้าอยากได้เพิ่มเติมได้ เช่น การเปิดปิดตู้บรรทุกสินค้าอัตโนมัติโดยระบบสามารถสั่งการได้ว่าต้องไปถึงศูนย์กระจายสินค้าก่อนจึงจะสามารถเปิดประตูตู้บรรทุกสินค้าได้ เป็นต้น โดยระบบ GPS ที่ทางบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายนั้นจะต้องให้กรมขนส่งเป็นผู้ตรวจสอบเพื่อที่จะขึ้นไปอยู่ในรายชื่อของกรมขนส่ง

9. ผลิตภัณฑ์อื่น

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ คือรถยกขนาดเล็กและสินค้าที่เป็นส่วนเสริมในการประกอบและติดตั้งให้รถสมบูรณ์    อาทิเช่น ผ้าม่านพลาสติกเพื่อใช้ในการป้องกันความเย็นไม่ให้ออกไปสู้ภายนอกตู้บรรทุกสินค้า เทปสะท้อนแสงและไฟแอลอีดีในการติดหลังรถเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนด

ยานยนต์เพื่อการพาณิชย์

สืบเนื่องจากที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์เชิงพาณิชย์ บริษัทจึงได้เพิ่มการให้บริการจำหน่ายยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) เพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อยานยนต์ที่พร้อมใช้งาน บริษัทสามารถออกแบบยานยนต์ตามลักษณะความต้องการของลูกค้า และประกอบยานยนต์โดยคู่ค้าที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ยานยนต์ถูกติดตั้งอุปกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองการใช้งานของวัตถุประสงค์ที่หลากหลายให้แก่ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ บริษัทสามารถออกแบบ และประกอบยานยนต์พาณิชย์ตามความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ส่วนประกอบยานยนต์มาตรฐาน เช่น ตู้บรรทุกสินค้า จีพีเอส (GPS) เกียร์ ปั๊ม ช่วงล่าง ระบบเบรค และส่วนประกอบยานยนต์เฉพาะทาง เช่น เครน กระเช้า ลิฟท์ท้าย เครื่องทำความเย็น ฯลฯ จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงทั้งจากประเทศเยอรมัน อิตาลี สหรัฐอเมริกา เกาหลี จีน ฯลฯ เพื่อการใช้งานในการบรรทุก หรืองานเฉพาะทางนอกจากการบรรทุกสินค้า

ตัวอย่างยานยนต์ที่บริษัทจัดจำหน่ายให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น หน่วยงานกรุงเทพมหานคร องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยสินค้าที่จัดหน่วยให้หน่วยงานราชการจะเป็นรถที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง อาทิ รถดับเพลิง รถกระเช้า รถกวาดถนน รถขยะ เป็นต้น

รถที่จัดจำหน่ายให้ภาคเอกชน ส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้าของลูกค้า เช่น รถติดลิฟท์ท้าย ซึ่งลูกค้าใช้ในการขนย้ายสินค้าระหว่างรถบรรทุกและบริเวณจุดรับสินค้าในโรงงานหรือศูนย์กระจายสินค้าเป็นต้น

 • รถกระเช้าซ่อม
 • รถบรรทุกติดเครน
 • รถติดลิฟท์ท้าย
 • รถกวาดถนน
 • รถล้างท่อ
 • รถดับเพลิง
 • รถขยะ
 • รถห้องเย็น

งานบริการ

1. การให้บริการหลังการขาย (After-sales services) และงานซ่อมบำรุงแก่ลูกค้าทั่วไป

บริษัทให้บริการหลังการขายภายหลังจากที่จำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว รวมถึงการให้บริการซ่อมบำรุงแก่ลูกค้าทั่วไป  ได้แก่ งานการบำรุงรักษาเชิงปัองกัน (Preventive Maintenance) งานซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เป็นต้น งานให้บริการหลังการขายและงานซ่อมบำรุงแก่ลูกค้าทั่วไปถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักที่บริษัทให้ความสำคัญ เนื่องจากบริการดังกล่าวจะช่วยให้การทำงานของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย โดยแนวโน้มการขอใช้บริการดังกล่าวมีมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา บริษัทให้งานบริการหลังการขายตามใบรับประกันคุณภาพ (Warranty) ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากมีการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว โดยบริษัทมีมาตรฐานการรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 1-2 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและการเจรจาต่อรอง โดยลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายในการได้รับบริการหลังการขายจากทีมงาน ซึ่งจะมีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อเข้าไปตรวจเช็คสินค้าและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ให้กับลูกค้าในแต่ละรอบเดือนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ รวมไปถึงงานซ่อมทั่วไปที่มีการชำรุด ทั้งนี้ งานให้บริการหลักๆ ของงานตามใบรับประกันคุณภาพ ได้แก่

 • (ก) งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) – บริษัทและบริษัทย่อยมีบริการตรวจเช็ค [•] ในลักษณะเป็นงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาโดยบริษัทจะมีงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับลิฟท์ท้ายโดยเฉพาะ
 • (ข) งานซ่อมทั่วไปและงานเปลี่ยนอะไหล่ – งามซ่อมทั่วไปที่เข้าข่ายตามสัญญารับประกันคุณภาพ ลูกค้าสามารถขอรับการบริการได้ทันที โดยการรับประกันจะครอบคลุมถึงการเปลี่ยนอะไหล่ที่เกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ แต่ถ้าหากพบว่าอะไหล่ที่ต้องการเปลี่ยนเกิดจากการใช้งานผิดวิธี  ช่างผู้ชำนาญการของบริษัทและบริษัทย่อยจะดำเนินการเสนอราคาและดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่ตามที่ลูกค้าต้องการ

ทั้งนี้ในการให้บริการหลังการขายและงานซ่อมบำรุงแก่ลูกค้าทั่วไป บริษัทมีช่างผู้ชำนาญการและทีมงานที่มีประสบการณ์จำนวน [•] ทีม ทีมละ [•] คน รวม [•] คน และบริษัทย่อยมีจำนวน [•] ทีม ทีมละ [•] คน รวม [•]  คน  (ณ วันที่ [•]) รวมถึงมีการสต๊อกอะไหล่ที่มีจำนวนมากพอที่จะรองรับต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้งานบริการหลังการขายของบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถแบ่ง 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้

2. งานสัญญาบริการ (Contract)

งานสัญญาบริการสำหรับสินค้าประเภท [•] เป็นงานให้บริการต่อเนื่องภายหลังจากที่ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพสินค้าสิ้นสุดลง ซึ่งลูกค้าจะได้รับการบริการตรวจเช็คสินค้าตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า และระยะเวลาที่ตกลงกันไว้เพื่อให้ลูกค้าใช้งานสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีอย่างต่อเนื่อง

3. งานให้บริการเป็นรายครั้ง

งานให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยนอกจากจะเป็นการให้บริการที่ต่อเนื่องเป็นช่วงเวลา บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการให้บริการเป็นรายครั้ง ครั้งๆ ไป ซึ่งงานซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในขณะนั้น โดยสามารถให้บริการทั้งลูกค้าที่ใช้สินค้าของบริษัทหรือบริษัทย่อยและลูกค้าทั่วไป บริษัทหรือบริษัทย่อยจะส่งช่างผู้ชำนาญการเข้าไปตรวจสอบ เพื่อประเมินราคาและดำเนินการตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

Awards

Certifications

Credit Rating

HYDROQUIP CO., LTD.

36-36/1 Soi Premruethai 2 Tiwanont45 Rd., T.Thasai Nonthaburi 11000 Thailand

Tel : 0 2951 2545-6, 0 2951 2633, 0 2951 2581-2

Hydroquip

About Us

Menu

COMPANY BUSINESS

กลุ่มบริษัทเป็นผู้นำเข้า และจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบรถบรรทุก โดยกลุ่มบริษัทจำหน่ายสินค้าประเภทใกล้เคียงกัน ในเน้นประเภทสินค้าที่แตกต่างกันตามประเภทของลูกค้าแตกต่างกันของแต่ละบริษัท

 1. บริษัท ไฮโดรควิพ จำกัด (มหาชน) – ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท
 2. บริษัท ทรานสมาร์ท จำกัด – ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
 3. บริษัท วีที แอสเซมบลีย์ จำกัด – ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

COMPANY HISTORY

บริษัท ไฮโดรควิพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ทรานสมาร์ท จำกัด ถูกก่อตั้งโดยนายณรงค์ศักดิ์ ทั่งทอง ในปี 2543 จากประสบการณ์การการทำงานของนายณรงค์ศักดิ์ ทั่งทอง ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มากกว่า 10 ปี จึงเล็งเห็นโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ตามการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคม รวมถึงการขยายภาคการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะต้องมีการลงทุนในรถบรรทุกเพื่อเพิ่มจำนวนรถบรรทุกให้เพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นของการขยายตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงการเพิ่มเทคโนโลยีของอุปกรณ์ในรถบรรทุกให้มีความทันสมัย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของรถบรรทุกให้สูงขึ้น สามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าระหว่างการขนส่งให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น

บริษัทเริ่มต้นจากการนำเข้าอุปกรณ์วัด (Data Logger) และบันทึกอุณหภูมิสำหรับรถบรรทุก (Temperature Recorder) เพื่อจัดจำหน่ายให้ผู้ประกอบการด้านการขนส่งเอกชน สามารถเก็บข้อมูลระหว่างการขนส่ง ทั้งข้อมูลความเร็วรถ อุณหภูมิห้องเย็น เป็นต้น เพื่อช่วยเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการ สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าที่รับจ้างขนส่งให้อยู่ในสภาพที่ดีระหว่างการขนส่ง และสามารถแก้ไขปัญหาอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มมาตรฐานในธุรกิจการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเป็นจุดเริ่มต้นที่บริษัทฯ ได้เป็นที่รู้จักให้ฐานะผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรถบรรทุก และได้นำเข้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรถบรรทุกประเภทอื่นในเวลาต่อมา

จากการที่บริษัทสร้างสมประสบการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์รถบรรทุกจนกระทั่งเป็นผู้รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการรถบรรทุกในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐบาล ทำให้ต่อมาบริษัทได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตอุปกรณ์รถบรรทุกแนวหน้าระดับโลกให้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าจากหลากหลายผู้ผลิตทั่วโลก เช่น เครนยี่ห้อ FASSI ปั๊มไฮดรอลิคยี่ห้อ Hydrocar จากผู้ผลิตสัญชาติอิตาลี ลิฟท์ท้ายรถบรรทุกยี่ห้อ Palfinger ระบบช่วงล่างและระบบกันสะเทือนยี่ห้อ Gigant จากผู้ผลิตสัญชาติเยอรมัน รถกระเช้าไฟฟ้ายี่ห้อ ETI รอกไฟฟ้ายี่ห้อ Ramsey จากผู้ผลิตสัญชาติอเมริกา ระบบทำความเย็นสำหรับรถห้องเย็นยี่ห้อ Dongin จากผู้ผลิตสัญชาติเกาหลี เป็นต้น โดยผู้ผลิตดังกล่าวได้แต่งตั้งบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยและภูมิภาคในบางกลุ่มสินค้า ทั้งแบบให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive) และแบบไม่จำกัดสิทธิ (Non-exclusive) โดยถึงแม้บริษัทจะไม่ได้เป็นผู้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว แต่ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าหลักของกลุ่มผู้ผลิตดังกล่าวในประเทศไทย

ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบรถบรรทุกได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมทั้ง เครน ลิฟท์ท้าย ช่วงล่างและระบบกันสะเทือน ระบบเบรค ABS ระบบทำความเย็น ตู้คอนเทนเนอร์บนรถบรรทุก ระบบ GPS รวมถึงสินค้าขนาดเล็ก เช่น มานพลาสติก เทปสะท้อนแสง และไฟ LED เป็นต้น นอกจากการเป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์รถบรรทุกที่หลากหลาย บริษัทยังเป็นผู้จำหน่ายรถบรรทุก หรือยานยนต์เฉพาะทาง ให้ทั้งแก่ภาคเอกชน และภาครัฐ ตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งบริษัทสามารถให้บริการได้เป็นอย่างดี จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่หลากหลาย
เพื่อต่อยอดสินค้าและบริการที่บริษัทได้เริ่มจำหน่ายยานยนต์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะให้แก่ภาครัฐ ในปี 2559 บริษัท วีที แอสเซมบลีย์ จำกัด ได้ถูกก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่บนพื้นที่ 11 ไร่ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อขยายบริการโดยใช้เป็นพื้นที่โรงงานในการประกอบยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ สร้าง ซ่อม ดัดแปลง ตัวถังยานยนต์ เครื่องจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานของกลุ่มบริษัท และขยายการให้บริการไปยังองค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารงานส่วนจังหวัด องค์การบริหารงานส่วนตำบล ซึ่งมีความต้องการยานยนต์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น รถขยะ รถดับเพลิง รถกระเช้า เป็นต้น

VISION & MISSION

 • Vision – We are driven for leading Material Handling & Logistic Equipments Supply industry of South East  Asia.
 •  Mission – ลูกค้าพอใจ ฉับไว้บริการ ส่งมอบงานตรงเวลา รักษาซึ่งมาตรฐานของสินค้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

CORE VALUE

 • Quality Excellence – มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการสร้างผลงาน และบริการที่ดีที่สุด
 • Customer Focus – มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้า เข้าใจในความคาดหวังและความต้องการ พร้อมตอบสนองทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
 • Integrity – ยึดความเป็นธรรม โปร่งใส เป็นมืออาชีพ ในการสร้างความเชื่อมั่น โดปฏิบัติงานให้ถูกต้องที่ลูกค้าต้องการ
 • Teamwork – ทำงานเป็นทีม

Message from MD.

บริษัท ไฮโดรควิพ จำกัด มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ พัฒนาการให้บริการที่ดี และมีคุณภาพให้กับลูกค้า ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดมั่นในหลักของการปฏิบัติตนเองที่ดีตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี

จริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นสิ่งสาคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดทำจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) สำหรับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือการดำเนินกิจการของพนักงานทุกคนในบริษัท เพื่อที่จะเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับการทำงานของพนักงานทุกคน และป้องกันการกระทำเหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นผลเสียต่อการดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัท ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตต่อไป

พนักงานทุกคนจึงต้องให้ความสำคัญที่จะต้องศึกษา เข้าใจ และรับทราบแนวปฏิบัติจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อประโยชน์ของตนเอง บริษัท และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัททุกฝ่าย

Management Team

– COMING SOON –

บริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์และบริการหลักได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

อุปกรณ์ประกอบยานยนต์

บริษัทเป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์ประกอบยานยนต์จากผู้ผลิตชั้นนำที่หลากหลายตามแต่คุณภาพและชื่อเสียงของผู้ผลิตในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทั้งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวจากผู้ผลิต (Exclusive Agent) และแบบที่บริษัทได้เป็นตัวแทนแบบไม่ได้ทำสัญญาไม่เฉพาะเจาะจง (non-exclusive) แต่กลุ่มบริษัทมีประวัติการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนาน โดยสามารถแจกแจงผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทได้ดังนี้

1. ลิฟท์ท้าย

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายลิฟท์ท้ายยี่ห้อ “PALFINGER”เป็นลิฟท์ท้ายหรือฝาท้ายไฮดรอลิคเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งท้ายรถกระบะหรือรถบรรทุกเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากพื้นที่ต่างระดับ ตัวอย่างการใช้งาน เช่น การเคลื่อนย้ายสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าโดยใช้ลิฟท์ท้ายเพื่อยกสินค้าขึ้นบรรจุบนรถบรรทุก และการเคลื่อนย้ายสินค้าลงจากรถบรรทุกโดยลิฟท์ท้ายเพื่อการขนย้ายไปยังร้านค้าปลีก ลิฟท์ท้ายแบ่งเป็น 3 ลักษณะได้แก่ 1) แบบพับเก็บใต้ท้องรถ 2) แบบพับเก็บท้ายรถ และ 3) แบบเลื่อนจากใต้ท้องรถ โดยจะมีลักษณะการใช้งานที่คล้ายกันแต่จะแตกต่างกันที่ความเหมาะสมกับพื้นที่ในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่อาจต้องการลักษณะของลิฟท์ท้ายที่แตกต่างกันโดยยี่ห้อ “PALFINGER” เป็นสินค้าผู้ผลิตสัญชาติเยอรมันซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก จุดเด่นของ PALFINGER คือ ความแข็งแรง ทนทาน และการใช้วงจรไฟฟ้าแบบโซลิดสเตต (Solid-state) ทำให้การตอบสนองในการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีความทนทานกว่าระบบจักรกลทั่วไป

2. เครน

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครนยี่ห้อ “FASSI” จากผู้ผลิตสัญชาติอิตาลีซึ่งมีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของโลก จุดเด่นของเครนที่บริษัทเป็นต้นแทนจำหน่ายนั้น คือ เครนสามารถพับได้ 3 ท่อน ซึ่งทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายกว่าเครนที่ใช้อยู่ทั่วไปซึ่งมี 2 ท่อน และมีความยืดหยุ่นเนื่องจากสามารถหมุนได้ 360 องศา โดยบริษัทนำเข้าเครน 3 ขนาดซึ่งขึ้นอยู่กับน้ำหนัก และความยาวที่ลูกค้าต้องการในการใช้งาน เครนขนาดใหญ่สามารถยกของได้ 37.50 – 137.60 ตันต่อเมตร เครนขนาดกลางสามารถยกของได้ 13.05 – 34.15 ตันต่อเมตร และเครนขนาดเล็กสามารถยกของได้ 1.10 – 12.25 ตันต่อเมตร บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการจัดจำหน่ายเครนอเนกประสงค์ เนื่องจากหน่วยงานราชการใช้เครนแบบเก่า (Stick boom) ซึ่งใช้งานได้ไม่สะดวกและยังมีความเสี่ยงทางด้านกฎหมายเนื่องจากปลายของเครนแบบทั่วไปมักจะยืดออกมาเลยหน้ารถ รถติดเครนของบริษัทสามารถใช้ในงานยกของขนาดเล็กจนถึงงานขนาดใหญ่ งานซ่อมแซมทั่วไป รวมไปถึงการติดตั้งกระเช้าเพิ่มเติมเพื่อใช้ในงานเปลี่ยนหลอดไฟตามท้องถนน ส่วนใหญ่ผู้ใช้เครน คือ หน่วยงานราชการซึ่งสั่งซื้อรถพร้อมติดเครนเพื่อความพร้อมในการใช้งาน ดังนั้นบริษัทจึงมีการจำหน่ายเครนให้แก่เอกชนที่รับงานประกอบยานยนต์ให้แก่หน่วยงานราชการ

3. กระเช้า

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครนกระเช้ายี่ห้อ “ETI” เป็นกระเช้าที่ถูกติดตั้งพร้อมกับระบบไฮดรอลิคในการยกกระเช้าขึ้นเพื่อการใช้งาน โดยปกติจะใช้ในงานเปลี่ยนหลอดไฟข้างทางสาธารณะ ซึ่งกระเช้าดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นฉนวนในการป้องกันกระแสไฟฟ้าผ่านตามอุปกรณ์ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของผู้ใช้งาน “ETI” เป็นตราสินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผ่านคุณสมบัติในการใช้งานของงานการไฟฟ้าของประเทศไทย เนื่องจากการไฟฟ้าของบริษัทไทยอ้างอิงมาตรฐานจากสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (“American National Standards Institute” หรือ “ANSI”) ทำให้ตราสินค้าจากยุโรปซึ่งไม่ได้ดัดแปลงรถกระเช้ามาโดยเฉพาะ ไม่สามารถแข่งขันงานด้านไฟฟ้าที่ไม่ใช่แรงต่ำในประเทศไทยได้ อย่างไรก็ตามบริษัทมีสินค้ากระเช้ายี่ห้อ “SOCAGE” จากผู้ผลิตสัญชาติอิตาลี ซึ่งจะเหมาะกับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับงานไฟแรงต่ำ

4. แอร์/เครื่องทำความเย็น

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องทำความเย็นยี่ห้อ “DONGIN” จากผู้ผลิตสัญชาติเกาหลี แอร์หรือเครื่องทำความเย็นจะถูกติดตั้งบนตู้บรรทุกสินค้าชนิดเย็นและชนิดแช่แข็ง เพื่อใช้ในการรักษาสภาพของสินค้าที่มีความจำเป็นในการควบคุมอุณหภูมิ แอร์หรือเครื่องทำความเย็นตราสินค้า DONGIN ซึ่งเป็นตราสินค้าอันดับต้นๆ จากประเทศเกาหลี เครื่องทำความเย็น DONGIN เป็นสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม สามารถรายงานผลทดสอบการควบคุมอุณหภูมิโดยเครื่องทำความเย็นจะมีตัวควบคุมอุณหภูมิ 3 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วง 18 – 20 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะสำหรับงานขนส่งสินค้าที่รักษาคุณภาพในอุณหภูมิที่ต่ำหว่าอุณหภูมิห้อง เช่น ขนม และไข่ไก่ เป็นต้น 2) ช่วง 0 – 4 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าประเภท นม เนื้อสัตว์ เป็นต้น 3) ช่วง 25 – 28 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าประเภท ไอศกรีม เป็นต้น

5. เกียร์ส่งกำลัง (PTO) / ปั๊มไฮโดรลิค / ปั้มแรงดันสูง

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเกียร์ส่งกำลัง (PTO) ปั๊มไฮโดรลิค ปั๊มแรงดันสูง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของ “INTERPUMP GROUP” ยี่ห้อ “INTERPUMP” และ “PRATTISOLI” ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักในการผสานกลไกของเครื่องยนต์รถบรรทุกกับระบบไฮดรอลิคที่ถูกติดตั้งบนรถบรรทุก บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงรายเดียวจาก INTERPUMP ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยจุดเด่นของเกียร์ส่งกำลัง (PTO) และปั๊มไฮดรอลิค คือสามารถต่อตรงกับเกียร์ส่งกำลังโดยไม่ต้องใช้เพลาในการขับเคลื่อน ทำให้ไม่มีฝุ่นหรือโคลนเข้าไปติดเกียร์ฝากและปั๊มไฮโดรลิคดังกล่าว ช่วยลดความชำรุดของเพลาเพื่อยืดอายุการใช้งานของรถบรรทุกให้นานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปั๊มแรงดันสูงที่สามรารถนำไปใช้กับงานหลากหลายประเภท

6. ช่วงล่างและระบบเบรก

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายช่วงล่างและระบบเบรกยี่ห้อ “GIGANT” และ “WABCO” เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับรถทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถบรรทุกและกระบะที่รับน้ำหนักมากไม่ว่าจะเป็นการขนส่งโดยบรรจุสินค้าใส่ในตู้บรรทุกสินค้าหรือการใส่เครนชนิดต่างๆ ระบบเบรค Anti-Lock Braking System (ABS) เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นระบบเบรคที่มีประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัย โดยสามารถป้องกันการเบรคจนล้อรถล๊อกและหยุดหมุน ซึ่งจะทำให้คนขับไม่สามารถควบคุมรถได้ จากการตรวจจับอัตราการหมุนของเฟือง

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายกล่อง ECU เซนเซอร์หรือระบบวาร์ลยี่ห้อ “WABCO” ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ในส่วนของช่วงล่างนั้นจะมีเพลา แหนบ และถุงลมเป็นส่วนประกอบหลัก โดยบริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียวของยี่ห้อ “GIGANT” ซึ่งเป็นตราสินค้าจากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นระบบเพลาพิเศษที่มีคุณภาพสูง บริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับช่วงล่างอีก เช่น ถุงลมสำหรับรถบรรทุก โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้า “WHEELS INDEA” จากประเทศอินเดียเพื่อใช้คุมสมดุลของรถบรรทุกไม่ให้น้ำหนักถ่ายเทไปทางใดทางหนึ่งและยังช่วยลดอุบัติเหตุขณะขับเคลื่อน ตัวแทนจำหน่ายเพลาสำหรับรถบรรทุกตราสินค้า “FUWA” จากประเทศจีนซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ในเรื่องของเพลามาตรฐานและราคาที่ไม่สูงจนเกินไปทำให้บริษัทสามารถแข่งขันทางด้านราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ตู้บรรทุกสินค้า

 • (ก) ตู้บรรทุกสินค้าชนิดแห้ง – เป็นตู้บรรทุกสินค้าประเภททั่วไป บริษัทนำเข้าชิ้นส่วนตู้บรรทุกจากบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียมาประกอบและติดตั้ง โดยลักษณะของชิ้นส่วนตู้บรรทุกจะเป็นผนังวัสดุผสม (Composite) โดยมีรังผึ้งกันกระแทก (Honeycomb) อยู่ระหว่างผนังทั้ง 2 ด้าน ทำให้ผนังตู้บรรทุกมีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูง
 • (ข) ตู้บรรทุกสินค้าชนิดเย็น – แตกต่างจากตู้บรรทุกสินค้าชนิดแห้งในส่วนฉนวนรักษาอุณหภูมิระหว่างผนังตู้บรรทุกซึ่งมีหนากว่า Honeycomb โดยความหนาของฉนวนจะขึ้นอยู่กับสินค้าที่ต้องการบรรทุก ตู้บรรทุกสินค้าชนิดเย็นใช้สำหรับสินค้าที่ต้องรักษาอุณหภูมิระหว่าง 0 – 4 องศา เพื่อการขนย้ายสินค้าไปยังห้องเย็นของจุดหมายปลายทาง เช่น เนื้อสัตว์ หรือนม เป็นต้น
 • (ค) ตู้บรรทุกสินค้าชนิดแช่แข็ง – เป็นตู้บรรทุกที่มีความหนาของฉนวนรักษาอุณหภูมิสูง โดยสามารถรักษาอุณหภูมิได้ถึง25 – 28 องศาเซลเซียส ใช้ในการขนสินค้าประเภทไอศกรีม เป็นต้น

8. จีพีเอส (GPS)

ระบบ GPS ของบริษัทย่อยเป็นการร่วมมือกับบริษัท ONELINK โดยบริษัทย่อยนั้นเป็นตัวแทนจำหน่าย ในปัจจุบันระบบ GPS นั้นจะรวมไปถึงระบบติดตาม (Tracking) ซึ่งสามารถพัฒนาตามสิ่งที่ลูกค้าอยากได้เพิ่มเติมได้ เช่น การเปิดปิดตู้บรรทุกสินค้าอัตโนมัติโดยระบบสามารถสั่งการได้ว่าต้องไปถึงศูนย์กระจายสินค้าก่อนจึงจะสามารถเปิดประตูตู้บรรทุกสินค้าได้ เป็นต้น โดยระบบ GPS ที่ทางบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายนั้นจะต้องให้กรมขนส่งเป็นผู้ตรวจสอบเพื่อที่จะขึ้นไปอยู่ในรายชื่อของกรมขนส่ง

9. ผลิตภัณฑ์อื่น

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ คือรถยกขนาดเล็กและสินค้าที่เป็นส่วนเสริมในการประกอบและติดตั้งให้รถสมบูรณ์    อาทิเช่น ผ้าม่านพลาสติกเพื่อใช้ในการป้องกันความเย็นไม่ให้ออกไปสู้ภายนอกตู้บรรทุกสินค้า เทปสะท้อนแสงและไฟแอลอีดีในการติดหลังรถเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนด

ยานยนต์เพื่อการพาณิชย์

สืบเนื่องจากที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์เชิงพาณิชย์ บริษัทจึงได้เพิ่มการให้บริการจำหน่ายยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) เพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อยานยนต์ที่พร้อมใช้งาน บริษัทสามารถออกแบบยานยนต์ตามลักษณะความต้องการของลูกค้า และประกอบยานยนต์โดยคู่ค้าที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ยานยนต์ถูกติดตั้งอุปกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองการใช้งานของวัตถุประสงค์ที่หลากหลายให้แก่ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ บริษัทสามารถออกแบบ และประกอบยานยนต์พาณิชย์ตามความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ส่วนประกอบยานยนต์มาตรฐาน เช่น ตู้บรรทุกสินค้า จีพีเอส (GPS) เกียร์ ปั๊ม ช่วงล่าง ระบบเบรค และส่วนประกอบยานยนต์เฉพาะทาง เช่น เครน กระเช้า ลิฟท์ท้าย เครื่องทำความเย็น ฯลฯ จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงทั้งจากประเทศเยอรมัน อิตาลี สหรัฐอเมริกา เกาหลี จีน ฯลฯ เพื่อการใช้งานในการบรรทุก หรืองานเฉพาะทางนอกจากการบรรทุกสินค้า

ตัวอย่างยานยนต์ที่บริษัทจัดจำหน่ายให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น หน่วยงานกรุงเทพมหานคร องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยสินค้าที่จัดหน่วยให้หน่วยงานราชการจะเป็นรถที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง อาทิ รถดับเพลิง รถกระเช้า รถกวาดถนน รถขยะ เป็นต้น

รถที่จัดจำหน่ายให้ภาคเอกชน ส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้าของลูกค้า เช่น รถติดลิฟท์ท้าย ซึ่งลูกค้าใช้ในการขนย้ายสินค้าระหว่างรถบรรทุกและบริเวณจุดรับสินค้าในโรงงานหรือศูนย์กระจายสินค้าเป็นต้น

 • รถกระเช้าซ่อม
 • รถบรรทุกติดเครน
 • รถติดลิฟท์ท้าย
 • รถกวาดถนน
 • รถล้างท่อ
 • รถดับเพลิง
 • รถขยะ
 • รถห้องเย็น

งานบริการ

1. การให้บริการหลังการขาย (After-sales services) และงานซ่อมบำรุงแก่ลูกค้าทั่วไป

บริษัทให้บริการหลังการขายภายหลังจากที่จำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว รวมถึงการให้บริการซ่อมบำรุงแก่ลูกค้าทั่วไป  ได้แก่ งานการบำรุงรักษาเชิงปัองกัน (Preventive Maintenance) งานซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เป็นต้น งานให้บริการหลังการขายและงานซ่อมบำรุงแก่ลูกค้าทั่วไปถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักที่บริษัทให้ความสำคัญ เนื่องจากบริการดังกล่าวจะช่วยให้การทำงานของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย โดยแนวโน้มการขอใช้บริการดังกล่าวมีมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา บริษัทให้งานบริการหลังการขายตามใบรับประกันคุณภาพ (Warranty) ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากมีการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว โดยบริษัทมีมาตรฐานการรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 1-2 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและการเจรจาต่อรอง โดยลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายในการได้รับบริการหลังการขายจากทีมงาน ซึ่งจะมีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อเข้าไปตรวจเช็คสินค้าและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ให้กับลูกค้าในแต่ละรอบเดือนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ รวมไปถึงงานซ่อมทั่วไปที่มีการชำรุด ทั้งนี้ งานให้บริการหลักๆ ของงานตามใบรับประกันคุณภาพ ได้แก่

 • (ก) งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) – บริษัทและบริษัทย่อยมีบริการตรวจเช็ค [•] ในลักษณะเป็นงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาโดยบริษัทจะมีงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับลิฟท์ท้ายโดยเฉพาะ
 • (ข) งานซ่อมทั่วไปและงานเปลี่ยนอะไหล่ – งามซ่อมทั่วไปที่เข้าข่ายตามสัญญารับประกันคุณภาพ ลูกค้าสามารถขอรับการบริการได้ทันที โดยการรับประกันจะครอบคลุมถึงการเปลี่ยนอะไหล่ที่เกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ แต่ถ้าหากพบว่าอะไหล่ที่ต้องการเปลี่ยนเกิดจากการใช้งานผิดวิธี  ช่างผู้ชำนาญการของบริษัทและบริษัทย่อยจะดำเนินการเสนอราคาและดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่ตามที่ลูกค้าต้องการ

ทั้งนี้ในการให้บริการหลังการขายและงานซ่อมบำรุงแก่ลูกค้าทั่วไป บริษัทมีช่างผู้ชำนาญการและทีมงานที่มีประสบการณ์จำนวน [•] ทีม ทีมละ [•] คน รวม [•] คน และบริษัทย่อยมีจำนวน [•] ทีม ทีมละ [•] คน รวม [•]  คน  (ณ วันที่ [•]) รวมถึงมีการสต๊อกอะไหล่ที่มีจำนวนมากพอที่จะรองรับต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้งานบริการหลังการขายของบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถแบ่ง 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้

2. งานสัญญาบริการ (Contract)

งานสัญญาบริการสำหรับสินค้าประเภท [•] เป็นงานให้บริการต่อเนื่องภายหลังจากที่ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพสินค้าสิ้นสุดลง ซึ่งลูกค้าจะได้รับการบริการตรวจเช็คสินค้าตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า และระยะเวลาที่ตกลงกันไว้เพื่อให้ลูกค้าใช้งานสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีอย่างต่อเนื่อง

3. งานให้บริการเป็นรายครั้ง

งานให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยนอกจากจะเป็นการให้บริการที่ต่อเนื่องเป็นช่วงเวลา บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการให้บริการเป็นรายครั้ง ครั้งๆ ไป ซึ่งงานซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในขณะนั้น โดยสามารถให้บริการทั้งลูกค้าที่ใช้สินค้าของบริษัทหรือบริษัทย่อยและลูกค้าทั่วไป บริษัทหรือบริษัทย่อยจะส่งช่างผู้ชำนาญการเข้าไปตรวจสอบ เพื่อประเมินราคาและดำเนินการตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

Awards

Certifications

Credit Rating

HYDROQUIP CO., LTD.

36-36/1 Soi Premruethai 2 Tiwanont45 Rd., T.Thasai Nonthaburi 11000 Thailand

Tel : 0 2951 2545-6, 0 2951 2633, 0 2951 2581-2

ABOUT HYDROQUIP

COMPANY BUSINESS

กลุ่มบริษัทเป็นผู้นำเข้า และจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบรถบรรทุก โดยกลุ่มบริษัทจำหน่ายสินค้าประเภทใกล้เคียงกัน ในเน้นประเภทสินค้าที่แตกต่างกันตามประเภทของลูกค้าแตกต่างกันของแต่ละบริษัท

 1. บริษัท ไฮโดรควิพ จำกัด (มหาชน) – ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท
 2. บริษัท ทรานสมาร์ท จำกัด – ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
 3. บริษัท วีที แอสเซมบลีย์ จำกัด – ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

COMPANY HISTORY

บริษัท ไฮโดรควิพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ทรานสมาร์ท จำกัด ถูกก่อตั้งโดยนายณรงค์ศักดิ์ ทั่งทอง ในปี 2543 จากประสบการณ์การการทำงานของนายณรงค์ศักดิ์ ทั่งทอง ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มากกว่า 10 ปี จึงเล็งเห็นโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ตามการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคม รวมถึงการขยายภาคการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะต้องมีการลงทุนในรถบรรทุกเพื่อเพิ่มจำนวนรถบรรทุกให้เพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นของการขยายตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงการเพิ่มเทคโนโลยีของอุปกรณ์ในรถบรรทุกให้มีความทันสมัย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของรถบรรทุกให้สูงขึ้น สามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าระหว่างการขนส่งให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น

บริษัทเริ่มต้นจากการนำเข้าอุปกรณ์วัด (Data Logger) และบันทึกอุณหภูมิสำหรับรถบรรทุก (Temperature Recorder) เพื่อจัดจำหน่ายให้ผู้ประกอบการด้านการขนส่งเอกชน สามารถเก็บข้อมูลระหว่างการขนส่ง ทั้งข้อมูลความเร็วรถ อุณหภูมิห้องเย็น เป็นต้น เพื่อช่วยเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการ สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าที่รับจ้างขนส่งให้อยู่ในสภาพที่ดีระหว่างการขนส่ง และสามารถแก้ไขปัญหาอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มมาตรฐานในธุรกิจการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเป็นจุดเริ่มต้นที่บริษัทฯ ได้เป็นที่รู้จักให้ฐานะผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรถบรรทุก และได้นำเข้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรถบรรทุกประเภทอื่นในเวลาต่อมา

จากการที่บริษัทสร้างสมประสบการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์รถบรรทุกจนกระทั่งเป็นผู้รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการรถบรรทุกในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐบาล ทำให้ต่อมาบริษัทได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตอุปกรณ์รถบรรทุกแนวหน้าระดับโลกให้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าจากหลากหลายผู้ผลิตทั่วโลก เช่น เครนยี่ห้อ FASSI ปั๊มไฮดรอลิคยี่ห้อ Hydrocar จากผู้ผลิตสัญชาติอิตาลี ลิฟท์ท้ายรถบรรทุกยี่ห้อ Palfinger ระบบช่วงล่างและระบบกันสะเทือนยี่ห้อ Gigant จากผู้ผลิตสัญชาติเยอรมัน รถกระเช้าไฟฟ้ายี่ห้อ ETI รอกไฟฟ้ายี่ห้อ Ramsey จากผู้ผลิตสัญชาติอเมริกา ระบบทำความเย็นสำหรับรถห้องเย็นยี่ห้อ Dongin จากผู้ผลิตสัญชาติเกาหลี เป็นต้น โดยผู้ผลิตดังกล่าวได้แต่งตั้งบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยและภูมิภาคในบางกลุ่มสินค้า ทั้งแบบให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive) และแบบไม่จำกัดสิทธิ (Non-exclusive) โดยถึงแม้บริษัทจะไม่ได้เป็นผู้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว แต่ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าหลักของกลุ่มผู้ผลิตดังกล่าวในประเทศไทย

ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบรถบรรทุกได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมทั้ง เครน ลิฟท์ท้าย ช่วงล่างและระบบกันสะเทือน ระบบเบรค ABS ระบบทำความเย็น ตู้คอนเทนเนอร์บนรถบรรทุก ระบบ GPS รวมถึงสินค้าขนาดเล็ก เช่น มานพลาสติก เทปสะท้อนแสง และไฟ LED เป็นต้น นอกจากการเป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์รถบรรทุกที่หลากหลาย บริษัทยังเป็นผู้จำหน่ายรถบรรทุก หรือยานยนต์เฉพาะทาง ให้ทั้งแก่ภาคเอกชน และภาครัฐ ตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งบริษัทสามารถให้บริการได้เป็นอย่างดี จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่หลากหลาย
เพื่อต่อยอดสินค้าและบริการที่บริษัทได้เริ่มจำหน่ายยานยนต์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะให้แก่ภาครัฐ ในปี 2559 บริษัท วีที แอสเซมบลีย์ จำกัด ได้ถูกก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่บนพื้นที่ 11 ไร่ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อขยายบริการโดยใช้เป็นพื้นที่โรงงานในการประกอบยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ สร้าง ซ่อม ดัดแปลง ตัวถังยานยนต์ เครื่องจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานของกลุ่มบริษัท และขยายการให้บริการไปยังองค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารงานส่วนจังหวัด องค์การบริหารงานส่วนตำบล ซึ่งมีความต้องการยานยนต์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น รถขยะ รถดับเพลิง รถกระเช้า เป็นต้น

VISION & MISSION

 • Vision – We are driven for leading Material Handling & Logistic Equipments Supply industry of South East  Asia.
 •  Mission – ลูกค้าพอใจ ฉับไว้บริการ ส่งมอบงานตรงเวลา รักษาซึ่งมาตรฐานของสินค้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

CORE VALUE

 • Quality Excellence – มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการสร้างผลงาน และบริการที่ดีที่สุด
 • Customer Focus – มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้า เข้าใจในความคาดหวังและความต้องการ พร้อมตอบสนองทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
 • Integrity – ยึดความเป็นธรรม โปร่งใส เป็นมืออาชีพ ในการสร้างความเชื่อมั่น โดปฏิบัติงานให้ถูกต้องที่ลูกค้าต้องการ
 • Teamwork – ทำงานเป็นทีม
COMPANY STRUCTURE

Message from MD.

บริษัท ไฮโดรควิพ จำกัด มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ พัฒนาการให้บริการที่ดี และมีคุณภาพให้กับลูกค้า ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดมั่นในหลักของการปฏิบัติตนเองที่ดีตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี

จริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นสิ่งสาคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดทำจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) สำหรับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือการดำเนินกิจการของพนักงานทุกคนในบริษัท เพื่อที่จะเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับการทำงานของพนักงานทุกคน และป้องกันการกระทำเหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นผลเสียต่อการดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัท ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตต่อไป

พนักงานทุกคนจึงต้องให้ความสำคัญที่จะต้องศึกษา เข้าใจ และรับทราบแนวปฏิบัติจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อประโยชน์ของตนเอง บริษัท และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัททุกฝ่าย

Management Team

– COMING SOON –

PRODUCT & SERVICE

บริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์และบริการหลักได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

อุปกรณ์ประกอบยานยนต์

บริษัทเป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์ประกอบยานยนต์จากผู้ผลิตชั้นนำที่หลากหลายตามแต่คุณภาพและชื่อเสียงของผู้ผลิตในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทั้งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวจากผู้ผลิต (Exclusive Agent) และแบบที่บริษัทได้เป็นตัวแทนแบบไม่ได้ทำสัญญาไม่เฉพาะเจาะจง (non-exclusive) แต่กลุ่มบริษัทมีประวัติการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนาน โดยสามารถแจกแจงผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทได้ดังนี้

1. ลิฟท์ท้าย

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายลิฟท์ท้ายยี่ห้อ “PALFINGER”เป็นลิฟท์ท้ายหรือฝาท้ายไฮดรอลิคเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งท้ายรถกระบะหรือรถบรรทุกเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากพื้นที่ต่างระดับ ตัวอย่างการใช้งาน เช่น การเคลื่อนย้ายสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าโดยใช้ลิฟท์ท้ายเพื่อยกสินค้าขึ้นบรรจุบนรถบรรทุก และการเคลื่อนย้ายสินค้าลงจากรถบรรทุกโดยลิฟท์ท้ายเพื่อการขนย้ายไปยังร้านค้าปลีก ลิฟท์ท้ายแบ่งเป็น 3 ลักษณะได้แก่ 1) แบบพับเก็บใต้ท้องรถ 2) แบบพับเก็บท้ายรถ และ 3) แบบเลื่อนจากใต้ท้องรถ โดยจะมีลักษณะการใช้งานที่คล้ายกันแต่จะแตกต่างกันที่ความเหมาะสมกับพื้นที่ในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่อาจต้องการลักษณะของลิฟท์ท้ายที่แตกต่างกันโดยยี่ห้อ “PALFINGER” เป็นสินค้าผู้ผลิตสัญชาติเยอรมันซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก จุดเด่นของ PALFINGER คือ ความแข็งแรง ทนทาน และการใช้วงจรไฟฟ้าแบบโซลิดสเตต (Solid-state) ทำให้การตอบสนองในการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีความทนทานกว่าระบบจักรกลทั่วไป

2. เครน

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครนยี่ห้อ “FASSI” จากผู้ผลิตสัญชาติอิตาลีซึ่งมีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของโลก จุดเด่นของเครนที่บริษัทเป็นต้นแทนจำหน่ายนั้น คือ เครนสามารถพับได้ 3 ท่อน ซึ่งทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายกว่าเครนที่ใช้อยู่ทั่วไปซึ่งมี 2 ท่อน และมีความยืดหยุ่นเนื่องจากสามารถหมุนได้ 360 องศา โดยบริษัทนำเข้าเครน 3 ขนาดซึ่งขึ้นอยู่กับน้ำหนัก และความยาวที่ลูกค้าต้องการในการใช้งาน เครนขนาดใหญ่สามารถยกของได้ 37.50 – 137.60 ตันต่อเมตร เครนขนาดกลางสามารถยกของได้ 13.05 – 34.15 ตันต่อเมตร และเครนขนาดเล็กสามารถยกของได้ 1.10 – 12.25 ตันต่อเมตร บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการจัดจำหน่ายเครนอเนกประสงค์ เนื่องจากหน่วยงานราชการใช้เครนแบบเก่า (Stick boom) ซึ่งใช้งานได้ไม่สะดวกและยังมีความเสี่ยงทางด้านกฎหมายเนื่องจากปลายของเครนแบบทั่วไปมักจะยืดออกมาเลยหน้ารถ รถติดเครนของบริษัทสามารถใช้ในงานยกของขนาดเล็กจนถึงงานขนาดใหญ่ งานซ่อมแซมทั่วไป รวมไปถึงการติดตั้งกระเช้าเพิ่มเติมเพื่อใช้ในงานเปลี่ยนหลอดไฟตามท้องถนน ส่วนใหญ่ผู้ใช้เครน คือ หน่วยงานราชการซึ่งสั่งซื้อรถพร้อมติดเครนเพื่อความพร้อมในการใช้งาน ดังนั้นบริษัทจึงมีการจำหน่ายเครนให้แก่เอกชนที่รับงานประกอบยานยนต์ให้แก่หน่วยงานราชการ

3. กระเช้า

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครนกระเช้ายี่ห้อ “ETI” เป็นกระเช้าที่ถูกติดตั้งพร้อมกับระบบไฮดรอลิคในการยกกระเช้าขึ้นเพื่อการใช้งาน โดยปกติจะใช้ในงานเปลี่ยนหลอดไฟข้างทางสาธารณะ ซึ่งกระเช้าดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นฉนวนในการป้องกันกระแสไฟฟ้าผ่านตามอุปกรณ์ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของผู้ใช้งาน “ETI” เป็นตราสินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผ่านคุณสมบัติในการใช้งานของงานการไฟฟ้าของประเทศไทย เนื่องจากการไฟฟ้าของบริษัทไทยอ้างอิงมาตรฐานจากสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (“American National Standards Institute” หรือ “ANSI”) ทำให้ตราสินค้าจากยุโรปซึ่งไม่ได้ดัดแปลงรถกระเช้ามาโดยเฉพาะ ไม่สามารถแข่งขันงานด้านไฟฟ้าที่ไม่ใช่แรงต่ำในประเทศไทยได้ อย่างไรก็ตามบริษัทมีสินค้ากระเช้ายี่ห้อ “SOCAGE” จากผู้ผลิตสัญชาติอิตาลี ซึ่งจะเหมาะกับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับงานไฟแรงต่ำ

4. แอร์/เครื่องทำความเย็น

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องทำความเย็นยี่ห้อ “DONGIN” จากผู้ผลิตสัญชาติเกาหลี แอร์หรือเครื่องทำความเย็นจะถูกติดตั้งบนตู้บรรทุกสินค้าชนิดเย็นและชนิดแช่แข็ง เพื่อใช้ในการรักษาสภาพของสินค้าที่มีความจำเป็นในการควบคุมอุณหภูมิ แอร์หรือเครื่องทำความเย็นตราสินค้า DONGIN ซึ่งเป็นตราสินค้าอันดับต้นๆ จากประเทศเกาหลี เครื่องทำความเย็น DONGIN เป็นสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม สามารถรายงานผลทดสอบการควบคุมอุณหภูมิโดยเครื่องทำความเย็นจะมีตัวควบคุมอุณหภูมิ 3 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วง 18 – 20 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะสำหรับงานขนส่งสินค้าที่รักษาคุณภาพในอุณหภูมิที่ต่ำหว่าอุณหภูมิห้อง เช่น ขนม และไข่ไก่ เป็นต้น 2) ช่วง 0 – 4 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าประเภท นม เนื้อสัตว์ เป็นต้น 3) ช่วง 25 – 28 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าประเภท ไอศกรีม เป็นต้น

5. เกียร์ส่งกำลัง (PTO) / ปั๊มไฮโดรลิค / ปั้มแรงดันสูง

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเกียร์ส่งกำลัง (PTO) ปั๊มไฮโดรลิค ปั๊มแรงดันสูง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของ “INTERPUMP GROUP” ยี่ห้อ “INTERPUMP” และ “PRATTISOLI” ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักในการผสานกลไกของเครื่องยนต์รถบรรทุกกับระบบไฮดรอลิคที่ถูกติดตั้งบนรถบรรทุก บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงรายเดียวจาก INTERPUMP ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยจุดเด่นของเกียร์ส่งกำลัง (PTO) และปั๊มไฮดรอลิค คือสามารถต่อตรงกับเกียร์ส่งกำลังโดยไม่ต้องใช้เพลาในการขับเคลื่อน ทำให้ไม่มีฝุ่นหรือโคลนเข้าไปติดเกียร์ฝากและปั๊มไฮโดรลิคดังกล่าว ช่วยลดความชำรุดของเพลาเพื่อยืดอายุการใช้งานของรถบรรทุกให้นานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปั๊มแรงดันสูงที่สามรารถนำไปใช้กับงานหลากหลายประเภท

6. ช่วงล่างและระบบเบรก

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายช่วงล่างและระบบเบรกยี่ห้อ “GIGANT” และ “WABCO” เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับรถทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถบรรทุกและกระบะที่รับน้ำหนักมากไม่ว่าจะเป็นการขนส่งโดยบรรจุสินค้าใส่ในตู้บรรทุกสินค้าหรือการใส่เครนชนิดต่างๆ ระบบเบรค Anti-Lock Braking System (ABS) เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นระบบเบรคที่มีประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัย โดยสามารถป้องกันการเบรคจนล้อรถล๊อกและหยุดหมุน ซึ่งจะทำให้คนขับไม่สามารถควบคุมรถได้ จากการตรวจจับอัตราการหมุนของเฟือง

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายกล่อง ECU เซนเซอร์หรือระบบวาร์ลยี่ห้อ “WABCO” ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ในส่วนของช่วงล่างนั้นจะมีเพลา แหนบ และถุงลมเป็นส่วนประกอบหลัก โดยบริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียวของยี่ห้อ “GIGANT” ซึ่งเป็นตราสินค้าจากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นระบบเพลาพิเศษที่มีคุณภาพสูง บริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับช่วงล่างอีก เช่น ถุงลมสำหรับรถบรรทุก โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้า “WHEELS INDEA” จากประเทศอินเดียเพื่อใช้คุมสมดุลของรถบรรทุกไม่ให้น้ำหนักถ่ายเทไปทางใดทางหนึ่งและยังช่วยลดอุบัติเหตุขณะขับเคลื่อน ตัวแทนจำหน่ายเพลาสำหรับรถบรรทุกตราสินค้า “FUWA” จากประเทศจีนซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ในเรื่องของเพลามาตรฐานและราคาที่ไม่สูงจนเกินไปทำให้บริษัทสามารถแข่งขันทางด้านราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ตู้บรรทุกสินค้า

 • (ก) ตู้บรรทุกสินค้าชนิดแห้ง – เป็นตู้บรรทุกสินค้าประเภททั่วไป บริษัทนำเข้าชิ้นส่วนตู้บรรทุกจากบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียมาประกอบและติดตั้ง โดยลักษณะของชิ้นส่วนตู้บรรทุกจะเป็นผนังวัสดุผสม (Composite) โดยมีรังผึ้งกันกระแทก (Honeycomb) อยู่ระหว่างผนังทั้ง 2 ด้าน ทำให้ผนังตู้บรรทุกมีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูง
 • (ข) ตู้บรรทุกสินค้าชนิดเย็น – แตกต่างจากตู้บรรทุกสินค้าชนิดแห้งในส่วนฉนวนรักษาอุณหภูมิระหว่างผนังตู้บรรทุกซึ่งมีหนากว่า Honeycomb โดยความหนาของฉนวนจะขึ้นอยู่กับสินค้าที่ต้องการบรรทุก ตู้บรรทุกสินค้าชนิดเย็นใช้สำหรับสินค้าที่ต้องรักษาอุณหภูมิระหว่าง 0 – 4 องศา เพื่อการขนย้ายสินค้าไปยังห้องเย็นของจุดหมายปลายทาง เช่น เนื้อสัตว์ หรือนม เป็นต้น
 • (ค) ตู้บรรทุกสินค้าชนิดแช่แข็ง – เป็นตู้บรรทุกที่มีความหนาของฉนวนรักษาอุณหภูมิสูง โดยสามารถรักษาอุณหภูมิได้ถึง25 – 28 องศาเซลเซียส ใช้ในการขนสินค้าประเภทไอศกรีม เป็นต้น

8. จีพีเอส (GPS)

ระบบ GPS ของบริษัทย่อยเป็นการร่วมมือกับบริษัท ONELINK โดยบริษัทย่อยนั้นเป็นตัวแทนจำหน่าย ในปัจจุบันระบบ GPS นั้นจะรวมไปถึงระบบติดตาม (Tracking) ซึ่งสามารถพัฒนาตามสิ่งที่ลูกค้าอยากได้เพิ่มเติมได้ เช่น การเปิดปิดตู้บรรทุกสินค้าอัตโนมัติโดยระบบสามารถสั่งการได้ว่าต้องไปถึงศูนย์กระจายสินค้าก่อนจึงจะสามารถเปิดประตูตู้บรรทุกสินค้าได้ เป็นต้น โดยระบบ GPS ที่ทางบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายนั้นจะต้องให้กรมขนส่งเป็นผู้ตรวจสอบเพื่อที่จะขึ้นไปอยู่ในรายชื่อของกรมขนส่ง

9. ผลิตภัณฑ์อื่น

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ คือรถยกขนาดเล็กและสินค้าที่เป็นส่วนเสริมในการประกอบและติดตั้งให้รถสมบูรณ์    อาทิเช่น ผ้าม่านพลาสติกเพื่อใช้ในการป้องกันความเย็นไม่ให้ออกไปสู้ภายนอกตู้บรรทุกสินค้า เทปสะท้อนแสงและไฟแอลอีดีในการติดหลังรถเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนด

ยานยนต์เพื่อการพาณิชย์

สืบเนื่องจากที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์เชิงพาณิชย์ บริษัทจึงได้เพิ่มการให้บริการจำหน่ายยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) เพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อยานยนต์ที่พร้อมใช้งาน บริษัทสามารถออกแบบยานยนต์ตามลักษณะความต้องการของลูกค้า และประกอบยานยนต์โดยคู่ค้าที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ยานยนต์ถูกติดตั้งอุปกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองการใช้งานของวัตถุประสงค์ที่หลากหลายให้แก่ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ บริษัทสามารถออกแบบ และประกอบยานยนต์พาณิชย์ตามความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ส่วนประกอบยานยนต์มาตรฐาน เช่น ตู้บรรทุกสินค้า จีพีเอส (GPS) เกียร์ ปั๊ม ช่วงล่าง ระบบเบรค และส่วนประกอบยานยนต์เฉพาะทาง เช่น เครน กระเช้า ลิฟท์ท้าย เครื่องทำความเย็น ฯลฯ จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงทั้งจากประเทศเยอรมัน อิตาลี สหรัฐอเมริกา เกาหลี จีน ฯลฯ เพื่อการใช้งานในการบรรทุก หรืองานเฉพาะทางนอกจากการบรรทุกสินค้า

ตัวอย่างยานยนต์ที่บริษัทจัดจำหน่ายให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น หน่วยงานกรุงเทพมหานคร องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยสินค้าที่จัดหน่วยให้หน่วยงานราชการจะเป็นรถที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง อาทิ รถดับเพลิง รถกระเช้า รถกวาดถนน รถขยะ เป็นต้น

รถที่จัดจำหน่ายให้ภาคเอกชน ส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้าของลูกค้า เช่น รถติดลิฟท์ท้าย ซึ่งลูกค้าใช้ในการขนย้ายสินค้าระหว่างรถบรรทุกและบริเวณจุดรับสินค้าในโรงงานหรือศูนย์กระจายสินค้าเป็นต้น

 • รถกระเช้าซ่อม
 • รถบรรทุกติดเครน
 • รถติดลิฟท์ท้าย
 • รถกวาดถนน
 • รถล้างท่อ
 • รถดับเพลิง
 • รถขยะ
 • รถห้องเย็น

งานบริการ

1. การให้บริการหลังการขาย (After-sales services) และงานซ่อมบำรุงแก่ลูกค้าทั่วไป

บริษัทให้บริการหลังการขายภายหลังจากที่จำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว รวมถึงการให้บริการซ่อมบำรุงแก่ลูกค้าทั่วไป  ได้แก่ งานการบำรุงรักษาเชิงปัองกัน (Preventive Maintenance) งานซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เป็นต้น งานให้บริการหลังการขายและงานซ่อมบำรุงแก่ลูกค้าทั่วไปถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักที่บริษัทให้ความสำคัญ เนื่องจากบริการดังกล่าวจะช่วยให้การทำงานของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย โดยแนวโน้มการขอใช้บริการดังกล่าวมีมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา บริษัทให้งานบริการหลังการขายตามใบรับประกันคุณภาพ (Warranty) ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากมีการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว โดยบริษัทมีมาตรฐานการรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 1-2 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและการเจรจาต่อรอง โดยลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายในการได้รับบริการหลังการขายจากทีมงาน ซึ่งจะมีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อเข้าไปตรวจเช็คสินค้าและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ให้กับลูกค้าในแต่ละรอบเดือนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ รวมไปถึงงานซ่อมทั่วไปที่มีการชำรุด ทั้งนี้ งานให้บริการหลักๆ ของงานตามใบรับประกันคุณภาพ ได้แก่

 • (ก) งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) – บริษัทและบริษัทย่อยมีบริการตรวจเช็ค [•] ในลักษณะเป็นงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาโดยบริษัทจะมีงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับลิฟท์ท้ายโดยเฉพาะ
 • (ข) งานซ่อมทั่วไปและงานเปลี่ยนอะไหล่ – งามซ่อมทั่วไปที่เข้าข่ายตามสัญญารับประกันคุณภาพ ลูกค้าสามารถขอรับการบริการได้ทันที โดยการรับประกันจะครอบคลุมถึงการเปลี่ยนอะไหล่ที่เกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ แต่ถ้าหากพบว่าอะไหล่ที่ต้องการเปลี่ยนเกิดจากการใช้งานผิดวิธี  ช่างผู้ชำนาญการของบริษัทและบริษัทย่อยจะดำเนินการเสนอราคาและดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่ตามที่ลูกค้าต้องการ

ทั้งนี้ในการให้บริการหลังการขายและงานซ่อมบำรุงแก่ลูกค้าทั่วไป บริษัทมีช่างผู้ชำนาญการและทีมงานที่มีประสบการณ์จำนวน [•] ทีม ทีมละ [•] คน รวม [•] คน และบริษัทย่อยมีจำนวน [•] ทีม ทีมละ [•] คน รวม [•]  คน  (ณ วันที่ [•]) รวมถึงมีการสต๊อกอะไหล่ที่มีจำนวนมากพอที่จะรองรับต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้งานบริการหลังการขายของบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถแบ่ง 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้

2. งานสัญญาบริการ (Contract)

งานสัญญาบริการสำหรับสินค้าประเภท [•] เป็นงานให้บริการต่อเนื่องภายหลังจากที่ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพสินค้าสิ้นสุดลง ซึ่งลูกค้าจะได้รับการบริการตรวจเช็คสินค้าตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า และระยะเวลาที่ตกลงกันไว้เพื่อให้ลูกค้าใช้งานสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีอย่างต่อเนื่อง

3. งานให้บริการเป็นรายครั้ง

งานให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยนอกจากจะเป็นการให้บริการที่ต่อเนื่องเป็นช่วงเวลา บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการให้บริการเป็นรายครั้ง ครั้งๆ ไป ซึ่งงานซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในขณะนั้น โดยสามารถให้บริการทั้งลูกค้าที่ใช้สินค้าของบริษัทหรือบริษัทย่อยและลูกค้าทั่วไป บริษัทหรือบริษัทย่อยจะส่งช่างผู้ชำนาญการเข้าไปตรวจสอบ เพื่อประเมินราคาและดำเนินการตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

AWARDS & CERTIFICATIONS

Awards

Certifications

Credit Rating

Location

HYDROQUIP CO., LTD.

36-36/1 Soi Premruethai 2 Tiwanont45 Rd., T.Thasai Nonthaburi 11000 Thailand

Tel : 0 2951 2545-6, 0 2951 2633, 0 2951 2581-2